Tranh Hoa (713)

Vẽ Tranh Tường Quán Cafe

 •  
Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF187

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF187

Mã:TTCF187

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF186

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF186

Mã:TTCF186

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF185

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF185

Mã:TTCF185

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF184

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF184

Mã:TTCF184

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF183

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF183

Mã:TTCF183

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF182

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF182

Mã:TTCF182

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF181

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF181

Mã:TTCF181

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF180

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF180

Mã:TTCF180

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF179

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF179

Mã:TTCF179

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF178

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF178

Mã:TTCF178

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF177

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF177

Mã:TTCF177

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF176

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF176

Mã:TTCF176

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF175

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF175

Mã:TTCF175

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF174

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF174

Mã:TTCF174

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF173

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF173

Mã:TTCF173

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF172

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF172

Mã:TTCF172

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF171

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF171

Mã:TTCF171

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF170

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF170

Mã:TTCF170

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF169

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF169

Mã:TTCF169

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF168

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF168

Mã:TTCF168

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF167

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF167

Mã:TTCF167

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF166

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF166

Mã:TTCF166

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF165

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF165

Mã:TTCF165

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF164

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF164

Mã:TTCF164

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF163

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF163

Mã:TTCF163

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF162

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF162

Mã:TTCF162

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF161

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF161

Mã:TTCF161

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF160

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF160

Mã:TTCF160

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF159

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF159

Mã:TTCF159

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF158

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF158

Mã:TTCF158

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF157

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF157

Mã:TTCF157

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF156

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF156

Mã:TTCF156

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF155

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF155

Mã:TTCF155

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF154

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF154

Mã:TTCF154

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF153

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF153

Mã:TTCF153

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF152

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF152

Mã:TTCF152

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF151

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF151

Mã:TTCF151

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF150

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF150

Mã:TTCF150

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF149

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF149

Mã:TTCF149

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF148

Tranh Tường, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe TTCF148

Mã:TTCF148

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Xem thêm Vẽ Tranh Tường Quán Cafe
Những bức tranh trên tường trong các quán cafe mà bạn từng bắt gặp mỗi khi cùng bạn bè tụ tập ở một quán cafe ven đường có thể để lại ấn tượng đối với bạn. Vì sao ư? Đơn giản chỉ là vì những bức tranh tường quán cafe luôn mang phong cách nhẹ nhàng, biểu đạt một hình ảnh thân quen, mang ý nghĩa bình dị trong cuộc sống.

Vẽ tranh tường quán cafe, mang nghệ thuật, cảm nhận đến cho không gian

 • Vẽ tranh tường quán cafe được xem là nghệ thuật cảm nhận sắc thái tâm lý của người họa sĩ, cùng với tài năng thiên bẩm mà họ có được, bởi lẽ những bức tranh tường trong các quán café luôn mang đến cho khách hàng cảm giác thân thuộc, dễ gần và dễ lưu lại trong trí nhớ họ mỗi khi bước chân vào quán để thư giãn bằng một ly café thơm nồng.
 • Những bức tranh tường có thể bạn từng gặp là tranh vẽ một cành hoa, một cây xanh hay một cành khô, cũng có đôi khi là những hình ảnh mang màu sắc cổ điển, tượng trưng… chúng đều tùy thuộc vào không gian quán café là phong cách trẻ trung, hay phong cách cổ kính truyền thống, hoặc tùy vào tên gọi của quán café mà những bức tranh góp phần khắc họa sinh động cái tên ấy, đưa chúng đi vào tiềm thức, trí nhớ của khách hàng dễ dàng hơn… Đó đều làtài hoa và sự khéo léo, tinh tế lựa chọn của người họa sĩ.

Gây ấn tượng bằng tranh tường

 • Mỗi lần bước vào quán, những bức vẽ tranh tường quán café trở thành dấu ấn, khắc sâu vào trí nhớ của mọi người, để khi bắt gặp những hình ảnh đó ở một nơi nào khác, khách hàng sẽ không thể quên cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy chúng, mọi thứ cứ thế  trở nên thân quen như một quy luật tự nhiên.
 • Vẽ tranh tường quán café luôn đòi hỏi ở người họa sĩ rất nhiều kỹ năng, không chỉ là tài năng nghệ thuật vốn có mà còn phải có cái nhìn thẩm mỹ, bao quát nội thất trong cửa hàng, trong quán café, cách bố trí sắp xếp vị trí vẽ, độ lớn nhỏ của họa tiết và các gam màu sao cho làm nổi bật được đề tài tranh cũng như tạo nên hiệu ứng tốt cho mọi khách hàng. Đến với Thế giới tranh sơn dầu, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với đội ngũ họa sĩ tận tình, trình độ cao cùng với những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Vẽ Tranh Tường Quán Cafe Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Vẽ Tranh Tường Quán Cafe Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Ve Tranh Tuong Quan Cafe, chuyên nhận vẽ tranh tường cho quán cafe, quán ăn, nhà hàng tại tphcm, giá cạnh tranh, liên hệ ngay 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn