Tranh Hoa (713)

Tranh Muôn Thú

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2032

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2032

Mã:TG2032

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2031

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2031

Mã:TG2031

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2030

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2030

Mã:TG2030

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2029

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2029

Mã:TG2029

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2028

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2028

Mã:TG2028

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2027

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2027

Mã:TG2027

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2026

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2026

Mã:TG2026

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2025

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2025

Mã:TG2025

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2024

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2024

Mã:TG2024

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2023

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Báo TG2023

Mã:TG2023

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Báo
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2145

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2145

Mã:TG2145

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2144

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2144

Mã:TG2144

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2143

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2143

Mã:TG2143

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2142

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2142

Mã:TG2142

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2141

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2141

Mã:TG2141

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2140

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2140

Mã:TG2140

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2139

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2139

Mã:TG2139

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2138

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2138

Mã:TG2138

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2137

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2137

Mã:TG2137

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2136

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2136

Mã:TG2136

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Bướm
Tranh Bán Trừu Tượng Vẽ Bốn Chú Chim Trong Rừng

Tranh Bán Trừu Tượng Vẽ Bốn Chú Chim Trong Rừng

Mã:CS291

Kt: 60x90cm

1,250,000đ

1,785,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2240

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2240

Mã:TG2240

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2239

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2239

Mã:TG2239

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2238

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2238

Mã:TG2238

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2237

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2237

Mã:TG2237

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2236

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2236

Mã:TG2236

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2235

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2235

Mã:TG2235

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2234

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2234

Mã:TG2234

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2233

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2233

Mã:TG2233

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2232

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chim TG2232

Mã:TG2232

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Chim
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2340

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2340

Mã:TG2340

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2339

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2339

Mã:TG2339

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2338

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2338

Mã:TG2338

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2337

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2337

Mã:TG2337

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2336

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2336

Mã:TG2336

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2335

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2335

Mã:TG2335

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2334

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2334

Mã:TG2334

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2333

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2333

Mã:TG2333

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2332

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2332

Mã:TG2332

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2331

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2331

Mã:TG2331

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Gấu
Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2625

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2625

Mã:TG2625

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2624

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2624

Mã:TG2624

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2623

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2623

Mã:TG2623

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2622

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2622

Mã:TG2622

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2621

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2621

Mã:TG2621

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2620

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2620

Mã:TG2620

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2620

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2620

Mã:TG2620

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2619

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2619

Mã:TG2619

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2618

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2618

Mã:TG2618

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2617

Tranh Sơn Dầu Vẽ Sư Tử TG2617

Mã:TG2617

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Sư Tử
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2740

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2740

Mã:TG2740

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2739

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2739

Mã:TG2739

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2738

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2738

Mã:TG2738

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2737

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2737

Mã:TG2737

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2736

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2736

Mã:TG2736

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2735

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2735

Mã:TG2735

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2734

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2734

Mã:TG2734

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2733

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2733

Mã:TG2733

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2732

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2732

Mã:TG2732

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2731

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Thỏ TG2731

Mã:TG2731

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Thỏ
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2822

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2822

Mã:TG2822

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2821

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2821

Mã:TG2821

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2820

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2820

Mã:TG2820

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2819

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2819

Mã:TG2819

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2818

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2818

Mã:TG2818

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2817

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2817

Mã:TG2817

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2816

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2816

Mã:TG2816

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2815

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2815

Mã:TG2815

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2814

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2814

Mã:TG2814

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2813

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Voi TG2813

Mã:TG2813

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Voi
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2525

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2525

Mã:TG2525

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2524

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2524

Mã:TG2524

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2523

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2523

Mã:TG2523

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2522

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2522

Mã:TG2522

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2521

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2521

Mã:TG2521

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2520

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2520

Mã:TG2520

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2519

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2519

Mã:TG2519

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2518

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2518

Mã:TG2518

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2517

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2517

Mã:TG2517

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2516

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Nai TG2516

Mã:TG2516

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Hươu Nai
Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2440

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2440

Mã:TG2440

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2439

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2439

Mã:TG2439

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2438

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2438

Mã:TG2438

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2437

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2437

Mã:TG2437

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2436

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2436

Mã:TG2436

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2435

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2435

Mã:TG2435

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2434

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2434

Mã:TG2434

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2433

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2433

Mã:TG2433

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2432

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2432

Mã:TG2432

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2431

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2431

Mã:TG2431

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Động Vật Bò Sát
Con khỉ tinh nghịch, con chim vui tươi, con rắn âm mưu, con quạ thông minh,... tất cả những tính cách của những con vật đều được các nhà họa sĩ họa thành bức tranh muông thú.

Ý nghĩa của các con vật trong tranh muông thú

  • Tranh muông thú là bức tranh phản ánh sôi động nhất tập thể những con vật với hình tượng khác nhau, tính cách khác nhau.

Dưới đây là ý nghĩa của một vài con vật theo cách hiểu của phương Tây mà ta thường bắt gặp trong tranh muông thú

- Con chó sói: Chó sói có hình tượng của sự nguy hiểm, gian ác của một loài động vật hoang dã ăn thịt, là kẻ săn mồi đáng sợ. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khác thì chó sói còn là biểu tượng của nam chiến binh dũng mãnh, là lòng dũng cảm, tinh thần tổ chức cao, kỷ luật, chiến lược và sự kiên trì.
- Ngựa trắng: Ngựa trắng là biểu tượng của sự chiến thắng, chinh phục.
- Con vượn: Vượn tượng trưng cho một linh hồn đầy dục vọng với những suy nghĩ tội lỗi.
- Con mèo: tượng trưng cho sự khôn ngoan, sự phản bội, lừa đảo và thường được gắn liền với phù thủy.
- Con trâu: tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự khiêm nhường
- Sư tử: biểu tượng của quyền lực uy nghi, sự khôn ngoan, độc tài, tật xấu và khả năng lãnh đạo. Ngoài ra, sư tử còn là đại diện cho Chúa Giêsu Kitô cũng như Satan - một vị vưa khôn ngoan hay một bạo chúa.
- Cừu: tượng trung cho tính cách khiêm tốn, hòa bình và ngây thơ.
- Lợn: tượng trưng cho sự ham muốn vật chất, dư thừa và sự sa ngã.
- Chó: biểu tượng của lòng trung thành, cởi mở, tin cậy.
- Rắn: biểu tượng cho cái ác, là ma quỷ.
  • Ngoài ra còn rất nhiều các con vật khác mang những hình tượng, tính cách khác nhau được xuất hiện trong tranh muông thú.
Một số tranh về con vật khác quý khách có thể xem thêm tại: Tranh 12 con giáp Việt Nam

Ý nghĩa của tranh muông thú

  • Nếu xét theo khía cạnh ý nghĩa ẩn dụ thì bức tranh muôn thú không chỉ đơn thuần là vẽ lên hình những con vật trong thế giới động vật với mục đích để ngắm, để giải trí mà trong mỗi bức tranh đều mang theo ý nghĩa khác.
  • Tranh muông thú với những con vật khác nhau thể hiện những tính cách khác nhau mà ẩn dụ trong những bức tranh vẽ muông thú ấy, mỗi con vật với tính cách đặc trưng đều được thể hiện với tính cách của một lớp người nào đó trong xã hội.
  • Nếu bạn không am hiểu về tranh nhưng vẫn muốn sở hữu một bức tranh muông thú đẹp thì hãy đến với thế giới tranh sơn dầu để được đội ngũ nhân viên tư vấn miễn phí về cách chọn tranh nhé. Chúc bạn sẽ chọn được bức tranh muông thú ưng ý nhất nhé.  

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

  • Khách Sạn Anantara
  • Pearl
  • Đà Nẵng
  • JAY
  • Caravel
  • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Muôn Thú Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Muôn Thú Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Muon Thu, chuyên nhận vẽ tranh sơn dầu chủ đề muôn thú theo yêu cầu, liên hệ ngay 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn